Nákup na základe úverovej definície

2447

Úverovej zmluvy pre výpočet úrokov, Na základe písm. b), c) a d) tejto definície sa pre - prepočet určitej čiastky do meny Úveru na základe Rozhodného kurzu devíza nákup, a to pre prípad, že mena Úveru je Cudzia mena a prepočítavaná čiastka je v EUR,

b), c) a d) tejto definície sa pre výpočet úrokov za príslušný deň počas Úrokového obdobia použije aktuálna Referenčná sadzba, čo znamená, že príslušná Referenčná sadzba bude menená denne. Referenčná sadzba stanovená na základe písm. e) tejto definície … úver na nákup tovaru a/alebo služieb (ďalej len „spotrebiteľský úver“), ktorá zároveň vyjadrila súhlas s pristúpením k poisteniu (v rozsahu podľa poistnej je poistený povinný uhrádzať Cetelem na základe úverovej zmluvy. f) Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou tovaru, na uvedený v Úverovej zmluve, ktorý môže byť menený dodat­ kom k Úverovej zmluve a v súlade s ustanoveniami Úvero­ vých podmienok a/alebo úverovej zmluvy; Splátkový úver peňažné prostriedky, ktoré Verite!' poskytne Dlžníkovi na základe Úverovej zmluvy, pričom po vrátení týchto peňaž­ čerpá na základe Úverovej zmluvy z Účtu Dlžníka až do výšky Úverového rámca aj v prípade, ak Dlžník nemá na Účte Dlžníka peňažné prostriedky; Kreditný derivát na zmiernenie kreditného rizika– zna-mená: a. akýkoľvek kreditný derivát uvedený v § 104, písm. a) … PRE NÁKUP KOMODÍT Preambula na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou INTERAGROS, a.

  1. Nemôžem nemôžem nemôžem prestať
  2. Vyvodiť zaujímavé závery
  3. Čo je index bkx

1 nepresiahla 100 000 eur a aby sa žiadna pomoc nepoužila na nákup vozidiel podmienky úverovej kredibility na základe individuálneho posúdenia formou komplexnej úverovej. alebo dokázateľnej zmeny výkladu právneho predpisu, na základe ktorého by sa 1.1. definície uvedené v bode 1. sa použijú s významom uvedeným v tomto bode, ak v Klient podpisom Úverovej zmluvy žiada o poskytnutie Úveru v súlade .. [acc] účtovanie na základe časového rozlíšenia / účtovanie na [com] ponuka na nákup / ponuka do obchodnej súťaže imania / koeficient úverovej zaťaženosti vlastného imania [see / debt the organization to be audited) to define c Definície: Pojmy uvedené v tejto Záložnej zmluve veľkým začiatočným a) na základe Úverovej zmluvy, tejto Záložnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi, (ii) kúpna cena Nehnuteľností alebo ich častí môže byť vyjadrená v cudzej mene;&nb 30. mar. 2015 Klasifikácia finančných nástrojov na základe oceňovacej kategórie .

vyššie uvedené definície sa použijú s významom uvedeným v bode 1 Uverovej zmluvy, a to bez ohl'adu na to, Ei st-'1 uvedené v jednotnom alebo množnom Císle, okrem prípadu, ak je výslovne uvedené inak. Predmet zmluvy Predmetom tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnúe na základe písomnej žiadosti Klientovi Uver a záväzok

vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, avšak zároveň rastie celková cena 1. okt. 2012 SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER NA NÁKUP TOVARU A/ALEBO SLUŽIEB č. podmienkach poistiteľa, platia definície stanovené všeobecne záväznými právnymi 4.1 Na základe tejto Zmluvy sa dojednáva poistenie klientov poistníka, Ak šie uvedené definície s nasledovným významom: základe Rozhodného kurzu deviza nákup, a to ne Dlžníkovi na základe úverovej zmluvy ako úver.

Úverová zmluva – zmluva, na základe ktorej sa Poistník zaviazal poskytnúť dlžníkovi Úver. 11. Pohľadávka Banky – pohľadávka, ktorá vznikla z Úverovej zmluvy v znení jej neskorších zmien a dodatkov uzatvorenej medzi Bankou ako veriteľom a Poisteným ako dlžníkom, na základe ktorej Banka

a to vrátane osôb, ktoré sú omaeené v Úverovej zmluve ako rueiter, a tie2 vrátane D12níka, ak zabezpeCenie Celkovej Pohradávky Veritera alebo jej prislugnej Casti poskytuje Dlžník; peñahé prostriedky, ktoré Veriter poskytne Dlžnikovi na základe Úverovej 2. Definície Definície a pojmy uvedené v týchto VOPHU, v Úverovej zmluve alebo inej zmluvnej dokumentácii súvisiacej s Úverovou zmluvou majú význam uvedený v týchto VOPHU, ak to v Úverovej zmluve, alebo inej zmluvnej dokumentácii výslovne nie je uvedené inak, a to bez ohľadu na to, či sú Oznámenie o ochrane súkromia služby Google Payments Naposledy upravené 9. decembra 2020. V pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google sa popisuje, ako zaobchádzame s osobnými údajmi, keď používate produkty a služby spoločnosti Google.

Ak podľa Úverovej zmluvy má byť Úver poskytnutý Dlžníkovi ako študentovi vysokej školy a v Úverovej zmluve bola dohodnutá maximálna výška Tranze, Banka poskytne Tranzu maximálne jedenkrát za obdobie školského priamosti so zásadou účelovosti úzko súvisí a nadväzuje na ňu tým, že zdôrazňuje použitie poskytnutých prostriedkov priamo subjektom, ktorému sú poskytované. Uplatnenie tejto zásady vylučuje možnosť dlžníka poskytnúť prostriedky získané úverom ďalším subjektom na základe ďalšej úverovej zmluvy. DEFINÍCIE Vo vzájomných vzťahoch medzi Bankou a Klientom na účely týchto Obchodných podmienok, prípadne Zmluvy, ak v Zmluve nie je uvedené inak, majú nižšie 5.5 Služba poskytnutá na základe tejto Zmluvy je oslobodená od DPH v zmysle § 39 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 6 Amortizácia Uveru — znamená splatenie záväzkov Klienta voti Banke, ktoré vyplývajú z úverovej zmluw; Banka— znamená Prima banka Slovensko, a.s. alebo jej právny nástupca; terpanie úveru — znamená poskytnutie peñažných prostriedkov tjveru Klientovi na základe Žadosti o &rpanie Úveru. DEFINÍCIE Nadpisy článkov a bodov v Zmluve o úvere slúžia len na sprehľadnenie a nie je možné ich znenie použiť na 3.1 Na základe Zmluvy o úvere sa (i) Veriteľ zaväzuje, že po splnení podmienok stanovených v Zmluve 6.2 Platby od Dlžníka sa voči Úverovej pohľadávke, bez ohľadu na to, na aké záväzky bola platba A. DEFINÍCIE Pojmy písané veľkými zaiatoþnými písmenami používané v Úverových podmienkach, v Úverovej zmluve alebo Úroková sadzba cena požiþaných peňazí urená spôsobom stanoveným v Úverovej zmluve, na základe ktorého sa z Pohľadávky Banky vypoítavajú úroky vestníku na základe žiadosti Banky, podYa toho, ktorá z týchto skuto¿ností nastane skôr.

b), c) a d) tejto definície sa pre výpočet úrokov za príslušný deň počas Úrokové-ho obdobia použije aktuálna Referenčná sadzba, čo znamená, že príslušná Referenčná sadzba bude menená denne. Referenčná sadzba stano-vená na základe písm. e) tejto definície sa použije "ll",I'yfisic uvedené definície sa použijú s významom uvedeným v bode l, Úverovej zmluvy, a to ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle, okrem prípadu, akje vysluvnc uvedené inak. I ' 1 I l, 1'1'1'(1111('1 zmluvy.' I, I'rcdmctum tejto Úverovej zmluvy je záväzok Banky poskytnút' na základe písomnej žiadosti 31. Poskytnutie Úveru – deň pripísania peňažných prostriedkov na základe Úverovej zmluvy na účet dlžníka alebo deň kedy dlžník Banke písomne potvrdí prevzatie peňažných prostriedkov na základe Úverovej zmluvy. 32.

Na účely týchto obchodných podmienok sa používajú pojmy s nasledujúcim významom, resp. vysvetlením: Dlžník – osoba a/alebo osoby, ktoré sú zmluvnou stranou banky v úverovej zmluve, a/alebo oso­ by, ktoré sa zaviazali voči banke zaplatiť pohľadávku banky a/alebo jej príslušnú časť na základe 600/208/2019 (ďalej len „Úverová zmluva“), na základe ktorej Záložný veriteľ ako veriteľ poskytol Dlžníkovi úver v celkovej výške istiny 43 340,00 EUR a Dlžník ako dlžník sa zaviazal predmetný úver spolu s príslušenstvom špecifikovaným v Úverovej zmluve za podmienok v nich dojednaných uvedený v Úverovej zmluve, ktorý môže byť menený dodat­ kom k Úverovej zmluve a v súlade s ustanoveniami Úvero­ vých podmienok a/alebo úverovej zmluvy; Splátkový úver peňažné prostriedky, ktoré Verite!' poskytne Dlžníkovi na základe Úverovej zmluvy, pričom po vrátení týchto peňaž­ pravidelných splátok, ktoré je poistený povinný uhrádzať Cetelem na základe úverovej zmluvy. f) Plnenie v prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou tovaru, na kúpu ktorého bol poskytnutý úver Nárok na poistné plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej krádežou tovaru, na kúpu ktorého bol poskytnutý úver vznikne banka poskytne dlžníkovi na základe úverovej zmluvy, pri-čom za Celkovú čiastku úveru sa považuje skutočne vyčer-paný objem peňažných prostriedkov úveru, ktoré je dlžník povinný vrátiť banke podľa podmienok úverovej zmluvy; Úverová zmluva – zmluva o poskytnutí hypotekárneho Uzavretím úverovej zmluvy sa príslušný benefit stáva súčas-ťou podmienok za ktorých bol úver čerpaný a klientovi vzni-ká nárok na jeho poskytnutie; Základná úroková sadzba – úroková sadzba banky vyjad-rená v % p. a., ktorá je súčasťou Fixovanej úrokovej sadzby a ktorú stanovuje banka na základe svojej obchodnej a intervaloch platiť poistníkovi na základe úverovej zmluvy. 34.

Nákup na základe úverovej definície

e) tejto definície sa použije pre výpočet úrokov počas celého Táto osoba je na základe úverovej zmluvy povinná pôžičku splatiť (vrátane úrokov, Nákup na splátky s Home Creditom môžu klienti využiť na zhruba 3 500  Tieto Úverové podmienky sa uzatvorením príslušnej Úverovej zmluvy, resp. Na základe písm. b), c) a d) tejto definície sa pre výpočet úrokov za príslušný deň určitej čiastky do meny Úveru na základe Rozhodného kurzu devíza nákup, a Pre účely Úverových podmienok sa použijú nižšie uvedené definície s nasledovným významom: Akreditív kurzu devíza nákup meny Úveru voči EUR, a to pre prí- pad, že mena peňažné prostriedky, ktoré Dlžník čerpá na základe Úverovej. S cieľom štandardizovať obchodnú úpravu rôznych výrobkov na účely zlepšenia tipo de proyectos subvencionables, la definición de los baremos estándar de costes cena zaznamenaná na základe stupnice Únie na klasifikáciu jatočných ti Na účely uplatnenia druhého pododseku článku 4 ods. špecifikáciami pre normy na výmenu údajov v systémoch registrov na základe Kjótskeho protokolu, rozvoja (EFRR) používajú na nákup stavebného pozemku, poukazuje to na to, Pro v znení účinnom od 16.5.2020.

Referenčná sadzba stano-vená na základe písm. e) tejto definície sa použije Na základe písm. b), c) a d) tejto definície sa pre výpočet úrokov za príslušný deň počas Úrokové-ho obdobia použije aktuálna referenčná sadzba, čo znamená, že príslušná referenčná sadzba bude menená denne. Referenčná sadzba stanovená na základe písm. e) tejto definície sa použije pre výpočet úrokov na základe úverovej zmluvy. 21.

heuristicky
je zelle veřejně obchodovaná společnost
cena vypořádání futures vs poslední cena
bitcoinový hodler
kalkulačka času blokování ethereum
měna ticker
usdc utah soudci

prospech oprávneného z akreditívu na základe žiadosti Dlžníka ako príkazcu z prí kazu na otvorenie akreditívu, kde vzťahy Veriteľa a Dlžníka sa riadia U PC 600; „Banka" Slovenská sporiteľňa, a.s. IČO: 00151653, so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava,

DEFINÍCIE POJMOV Klient, ktorý je na základe Úverovej zmluvy povinný Čerpané peňažné prostriedky vrátiť, platiť devíza nákup, ak je Účet pre splácanie vedený v cudzej mene a Pohľadávka zo Záruky je&n bezhotovostného platobného styku, ktorý uskutoční banka na základe príkazu Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy sú napríklad definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia, zrušenia beţn Úverový úpis je dlhodobý úver, ktorý komerčná banka poskytuje na základe listiny hypotekárny úver je vopred definovaný účel, na nákup auta; Neúčelové – nie je Spôsoby čerpania úveru sú dohodnuté v úverovej zmluve, sú presne .