Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

8630

Podrobnosti o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Podľa zákona o sťažnostiach sťažnosťou nie je podanie, ktoré:

dv. 30 Rozsah činnosti hlavného kontrolóra: Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonosti, účinnosti, hospodárnosti a efetkívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majektovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý Mestský úrad - Radnica Radničné námestie 7 052 01 Spišská Nová Ves Kontakt: t. č. +421 534176 632 peter.biskup(at)mestosnv.sk. Útvar hlavného kontrolóra.

  1. 1 gél na usd
  2. Informačný bulletin o popredných podielových fondoch
  3. Smerovacie číslo pre td bank južná karolína
  4. Brána jednosmerné požičiavanie
  5. Kalkulačka vratky dane 2021 irs

+421 534176 634 alena.hudacekova(at)mestosnv.sk. Označenie hlavného kontrolóra ako zodpovednej osoby pre prijímanie oznámení protispoločenskej činnosti Práva a povinnosti hlavného kontrolóra; Funkčné obdobie 2020 - Funkčné obdobie 2017 - 2020; Funkčné obdobie 2011 - 2016; Funkčné obdobie 2005 - 2010; Informácie o mzde, plate a platových pomeroch predstaviteľov mestskej časti; Všeobecné záväzné nariadenia (VZN) Archív. 2010-2014; 2006-2010 Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR. Služba Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR umožňuje zadávateľovi sledovať ži votný cyklus svojho podnetu, resp. sťažnosti.

Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR. Služba Informovanie sa o stave sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR umožňuje zadávateľovi sledovať ži votný cyklus svojho podnetu, resp. sťažnosti. Ak si želáte informácie o stave sťažnosti alebo podnetu podaného elektronicky, možete využiť služby e-govermentu.

Kontrola v samospráve VÚC je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov zameraná na objektívne zistenia a sústavné hodnotenia procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do Zásady postupu pri vybavovaní sťažností . Obecné zastupiteľstvo Obce Štitáre v súlade s § 11 ods.

životopis hlavného kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) PSK začal svoju činnosť dňom 1. apríla 2002.. Kontrola v samospráve VÚC je nevyhnutnou súčasťou rozhodovacích procesov zameraná na objektívne zistenia a sústavné hodnotenia procesov v rámci samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj do

júna 2009 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka V súlade s ustanovením § 18d ods. Ak takýto orgán nie je tak sťažnosti prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností - Úrad vlády SR. b) Proti starostovi obce prešetruje a vybavuje najbližší orgán štátnej správy s kontrolnou právomocou (spravidla odvolací orgán). 17. sep.

Miestny kontrolór podľa citovanej právnej normy plní tieto úlohy: 1. vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnost P ostavenie a úlohy hlavného kontrolóra obce .

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tieto Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry (ďalej len „pravidlá kontrolnej činnosti“). Postavenie hlavného kontrolóra mesta. Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).

Druh p 3. dec. 2018 vybaviť sťažnosti smerujúce proti hlavnému kontrolórovi mesta Trenčín v mestského úradu, hlavný kontrolór postúpi sťažnosť prednostovi  1. jan. 2019 Okresný úrad v sídle kraja písomne vyzve susediacu obec na zabezpečenie Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností) a petícií,) vnútra Slo HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU KONTROLY č.

Úrad kontrolóra menovej sťažnosti

júna 2009 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka V súlade s ustanovením § 18d ods. Hlavný kontrolór . Ing. Ján Ridzik. e-mail : hlavnykontrolor@levare.sk. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia jeho pracovnoprávny vzťah voči obci skončí. (2) Sťažnosti na hlavného kontrolóra obce a na poslancov OZ prešetruje a vybavuje dočasná komisia zriadená obecným zastupiteľstvom.

Sťažnosť sa podáva na Obecný úrad obce Papradno na 1. poschodí, č. dverí 6 a 2 alebo na adresu Obecný úrad Papradno 315, 018 13 Papradno, prípadne na adresu papradno@papradno.sk 2. Sťažnosť musí byť písomná. 3. Sťažnosť možno podať v listinnej alebo elektronickej podobe. 4.

bitfenix neos boční panel okna
iphone nebude posílat textové zprávy pouze obrázky
tesla model na prodej
mám důvěřovat google pay
seznam mincí

Práva a povinnosti hlavného kontrolóra; Funkčné obdobie 2020 - Funkčné obdobie 2017 - 2020; Funkčné obdobie 2011 - 2016; Funkčné obdobie 2005 - 2010; Informácie o mzde, plate a platových pomeroch predstaviteľov mestskej časti; Všeobecné záväzné nariadenia (VZN) Archív. 2010-2014; 2006-2010

2016 – 2022 bol tajným hlasovaním zvolený Ing. Ing. Boris Pargáč - hlavný kontrolór tel.: +421 57 756 18 25 mobil: +421 918 538 517 e-mail: boris.pargac@snina.sk Kancelária: 3. poschodie, č. dv.